ROMERNAS HISTORIA

Danmark

Det görs ingen etnisk registrering på romer i Danmark. Europarådet beräknar att det finns mellan 1500 – 10 000 personer med romskt ursprung i landet. Den romska populationen är alltså mindre än 0.1 procent av den totala populationen.

Många av de romer som bor i Danmark anlände till landet under 1960 och 1970-talet för att arbeta. Under 1990-talet kom även många romer från forna Jugoslavien för att fly undan kriget. Idag är det vanligt att säsongsarbetande romer från andra EU-länder kommer till landet och bor där enbart temporärt. Men det flesta romer som idag är bosatta i Danmark har bott där de senaste tio åren. Den sociala situationen för romer i Danmark skiljer sig mellan olika grupper, vissa av dem är fullt integrerade medan andra har haft svårt att integrera sig och få en fot in på arbetsmarknaden.

I Danmark har romerna inte status som nationell minoritet. Den främsta anledningen till detta är att det inte går att styrka på en kontinuerlig historisk närvaro i landet av romer.


Lyssna på texten om Danmark
Text om Danmark