ROMERNAS HISTORIA

Sverige

Sverige har ratificerat Europarådets ramkonvention om skydd för de nationella minoriteterna och den europeiska stadgan för landsdels- och minoritetsspråk. Romer har status som nationell minoritet tillsammans med judar, samer, tornedalingar och sverigefinnar. Romani chib har även status som ett nationellt minoritetsspråk.

Det görs ingen etnisk registrering av romer i Sverige, men uppskattningsvis finns det mellan 50 000 – 100 000 romer i hela landet. Den romska grupperingen i Sverige är långt ifrån enhetlig, den består främst av fem större grupper: resanderomer, finska romer, svenska romer, utomnordiska romer samt nyanlända romer. De första romerna sägs ha kommit hit redan under 1500-talet, medan den senaste gruppen kom till Sverige under 1990-talet i samband med kriget i forna Jugoslavien.
Det finns inga exakta siffror på hur många av romerna som talar någon av varieteterna i romani chib. I samband med att Sverige ratificerade den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk, så erkändes även samtliga varieteter av romani chib som nationella minoritetsspråk.

I Sverige finns det en lag som förbjuder etnisk diskriminering. Idag är det många romer som anmäler om de har blivit diskriminerade till Diskrimineringsombudsmannen, som är myndigheten man kan vända sig till om man har blivit utsatt för diskriminering.

I början av 2012, så kom den svenska regeringen ut med en nationell och samordnad strategi för romsk inkludering 2012 - 2032. Målet är att den rom som föds 2012, ska ha likvärdiga möjligheter som icke-romsk ungdom 2032. Regeringen har även valt ut fem pilotkommuner (Luleå, Göteborg, Linköping, Helsingborg och Malmö) som ska bedriva särskilt utvecklingsarbete 2012 - 2015. Erfarenheterna som kommer fram i pilotkommunerna, ska vid ett senare skede användas som goda exempel och kunna spridas även till andra kommuner. Olika myndigheter har fått uppdrag för att arbeta för romsk inkludering i samhället, bland annat Arbetsförmedlingen och Skolverket.


Lyssna på texten om Sverige
Del 1 Text om Sverige del 1
Del 2 Text om Sverige del 2