ROMERNAS HISTORIA

Turkiet

Romsk population finns i hela Turkiet och består av en stor mångfald av olika romska grupper. De är inte koncentrerade till någon särskild stadsdel. Fastän de pratar olika varieteter av romani chib, så är turkiska modersmål för majoriteten av romerna i Turkiet. Enligt en nyligen gjord undersökning, så finns det cirka 2 miljoner romer i hela landet. Detta är dock en siffra man måste ta med en nypa salt då många av romerna bor i överfulla hushåll och många av dem saknar identitetshandlingar. Vissa undersökningar menar på att det finns uppemot 5 miljoner romer i landet. Majoriteten av romerna i Turkiet är muslimer, men det finns även kristna romer i landet som det senaste decenniet har konverterat sig till kristendomen. Enligt en rapport som gjordes år 2005 av The international romani studies network, framkommer det av den romska minoriteten utsätts för diskriminering och att de framställs på ett negativt sätt i media. I rapporten framkommer det även att romer i landet till hög utsträckning drabbas av arbetslöshet, ohälsa och diskriminering enbart på grund av deras etnicitet. Romer erbjuds även sämre bostäder. Rapporten menar även på att det inte finns några positiva förebilder för romska ungdomar. De romer som lyckats i arbetslivet döljer till stor utsträckning att de är romer.


Lyssna på texten om Turkiet
Text om Turkiet